Monthly Archives: June 2009

quẩn quanh


quẩn quanh

nắng hè, chao bóng hạt rơi
vỡ trong tâm khảm cũng tôi đi về
mây chiều giăng thấp ủ ê
quẩn quanh
những tưởng, được nghe tiếng người

-TH