Monthly Archives: March 2009

Ngày … tháng … năm (tìm)

Ngày … tháng … năm (tìm)

Sáng ngồi đọc job description mờ mắt
Những nơi xa, xa lắm mấy dặm đường
Và giờ giấc lại một thời đảo ngược
Xa lộ, lạ hoắc, những tất bật đời thường

-TH